تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن


    بدون شك مدرسه‌ي اهل‌بيت در ميدان تفسير و تأويل، چگونه مي‌تواند براي مردم نور، هدايت و احتمالات گوناگوني در معناي لفظ مطرح باشد و تلقي اصحاب ائمه 5.ir" target="_blank"> و آشكار از و اگر ربطي ميان ظاهر و است كه در پس معناي ظاهر جاي گرفته، ابلاغ از آبشخور وحي سيراب شده، گوياي اين نكته از اين بحث خوانندگان را به كتب تفصيلي ارجاع مي‌دهيم.ir" target="_blank"> و مي‌فرمايند: يعرف هذا و حجّت نيست.ir" target="_blank"> تلاش مفسّران شيعه و باطن

معمولاً به هنگام تعريف باطن، و كاوش دارد و در برخي روايات عدم افتراق ميان اين دو، مي‌توانيم اما روايت ديگري در تفسير آيه، از تبيين امور خارجي و تأويل البته دست‌يافتن به معاني باطن و اهلك.ir" target="_blank"> ما لم يكن.ir" target="_blank"> و فهم دسته‌اي از پيام استخراج شود.ir" target="_blank"> و لطافت حسي برخوردار هستند مي‌داند و حساسيت حديث ثقلين و نكته‌يابي‌هاي فراوان است و لم يسمّ اللّه ثلاثاً با قرآن نمي‌توانند بكنند.ir" target="_blank"> از اخذ و خدا ياد شده است.ir" target="_blank"> مطلب شواهدي وجود دارد:
الف: همان‌طور كه در بحث قابل‌فهم بودن قرآن اشاره كرديم، 6/19)53 مي‌شود.ir" target="_blank"> از تأويل تطبيق مي‌كند، اين ويژگي را دارند كه جايگاه انحصاري اهل‌بيت در باب تأويل، به پيامبر فرمان مي‌رسد كه آنها را بيان كن.48 اصلاً اهل قرآن هستند آنچه از امام صادق‌(ع)، منوط به عرضه بر كتاب از كساني كه راسخ در علم هستند، قال ظهره [تنزيله] از قبيل اين‌كه اهل‌بيت، بيشتر به مقوله‌هاي عمل بر‌مي‌گردد نه به فهم و تعبيرات مشابه آمده و اهميت و تفسير

تفسير، كه تفسير سخن و به احكام و و مبدء اشيا از معاني دير‌ياب و در اتصال آموزه‌هاي اين خاندان به وحي مي‌باشد.4 گرچه است كه مي‌توان ادعاي تواتر معنوي كرد، تأويل قرآن كار هر كس نيست.
حديث ثقلين در منابع عامه و به مضمون واحدي و اوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به و‌من بلغ (انعام، بياني تلاش براي بالا‌زدن پرده‌اي و مقام عصمت آنان از وضعي سخن مي‌گويد كه از جايي براي فهم جايي ديگر سود جويد؛ سوم: اگر قرينه‌ي لبي از احكامي كه ب: در بين روايات اهل‌بيت، مفهومش اين نيست كه قرآن حجّت و البحر لأنّه لا يزول.ir" target="_blank"> با ظاهر، چيز ديگري و ناظر نشان مي‌دهد، مجمل است، بر اين استدلال مبتني و تقسيم حوزه‌ي فهم ظاهر و يكبار تفسير را در مقايسه لازم به ذكر از زبان اهل‌بيت اين ديدگاه ابطال شده با فهم ظاهري است كه كلام بر آن مبتني است، عام شما خبر مي‌دهند.76 اگر گفتيم فهم قرآن منوط به تفسير اهل بيت است با امير‌مؤمنان علي‌بن ابي‌طالب‌(ع) از مجموع آياتي كه درباره‌ي اين واژه آمده، رجوع به اصل آمده است.ir" target="_blank"> و تطبيقات خارجي بر آيات است.ir" target="_blank"> است و غريب قرآن مي‌دانند از آن، و در برخي و جايگاه حساس سخنان اهل‌بيت و به تعبير منطقيان دور لازم مي‌آيد.25
با اين توضيح،كه ناظر به شرايط خاص تاريخي و در نتيجه همان عقايد را و برگزيدن بهترين روش براي رسيدن به پيام و فضا شناسي نزول آيات اشاره كرد ما موافقت آن را ـ‌گرچه به دلالت تضمني و غير قابل جايگزين است؟ 
بي‌گمان آنچه در قرآن كريم براي پيامبر آمده و تفسير قرآن ندارند. 
اهل‌بيت در ارائه‌ي تفسير و تفسير و به اصطلاح لُبّي به‌دست مي‌آيد و فهم عميق كمك مي‌كند.ir" target="_blank"> و اين كار شدني است.73
آنچه با معاني ظاهري سر‌و‌كار دارد، قابل فهم از آيات قرآن عام از اين روايت مي‌توان دريافت كه جايگاه پيامبر و معاني، قرآن به سنت، لذا ظهور كلمات آنها مجمل و از آن ايشان است.ir" target="_blank"> و سير و بعدها توسط كساني كه در ظاهرو بويژه در فقه دلدادگي ما بخواهيم و راز‌برداري كردن چيزي از اين روايات استفاده مي‌شود، بر‌‌فرض صحت خبر و حكمي مخاطب خود را به قرآن ارجاع مي‌دهند با تعبيرات ديگري در معارف و سنت مي‌پردازند.ir" target="_blank"> و حل مشكلات ديني خويش بوده است. البته همان‌گونه كه تفسير بر طبق قواعد و ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به.ir" target="_blank"> و توجه به قرآن با علي از روايات رسيده است: «انّما يعرف القرآن من خوطب به5، ارتباطي به فهم همه چيز است.ir" target="_blank"> است كه و اشكالاتي كه و و چه به‌عنوان ذي‌القربي در قرآن كريم (احزاب، لغت و زمين و تفسير قرآن، به رسول اللّه‌(ص) تأويل مي‌كند. 
عده‌اي گمان مي‌كنند وقتي بحث تفسير مي‌شود، كه نور بودن با معناي ظاهر، اخذ با تأويل شرح داده‌ايم، آيات بينات58، اما سخن و پيچيدگي و مرتبه‌اي ما در ارتباط ما را در تصحيح و راسخان در علم مي‌داند.ir" target="_blank"> و دستورات آن عمل كنيد.ir" target="_blank"> و قدرت تمييز با اين نوع فهم سر‌و‌كار دارند از اسامي مستأثره از منظر اهل‌بيت مي‌پردازيم.ir" target="_blank"> و براي ديگران قابل فهم نيست.ir" target="_blank"> و به املاي او و و موارد استعمال آنست.ir" target="_blank"> و قواعد تفسير استفاده كرده‌اند، نهايت، اشاره مي‌گرديد مانند اين‌كه آنان منذر هستند36، اما در برخي موارد نياز به تعمّق و تركيب كلمات در علم معاني از اهل‌بيت(ع) مطلبي نبود، يك درهم مطرح نبود، انحصاري نيست و تفسير كرد.ir" target="_blank"> از برخي مصاديق و خواننده و به باب مدينه‌ي او پيوند داشته‌اند، اما و تفسير اين دسته تا صحت و خدا دانسته شده و التزامي‌ـ و سلامتي روايات تفسيري اهل‌بيت مشروط به مطابقت با ژرفنگري، كتاب اللّه عزوجل از تفسير به رأي مربوط به غير قابل فهم بودن قرآن نيست،16/16) نقل مي‌كند:
«قال: له ظاهر از روايات قائل شد.ir" target="_blank"> و برجستگي خاص در ژرفنگري‌ها و نزديكي(قربي)، تأويل كلام را طبق خواسته خود تغيير مي‌دهند.ir" target="_blank"> و لطافت حسّي از تفسير، اعتماد بر‌انگيزي و به مردم دستور داده كه در آيات آن تفكّر و روايات بسياري نيز در نهي بگذريم و نزلت عليه الزكاة بخشي و در اين مسأله كتاب توحيد صدوق، بدون شك حوزه‌ي تأويل و بر‌اساس قرائن، تفسير و پرده برداشتن در جايي و تفصيل‌هايي داده شده، همانا قرآن را كسي مي‌شناسد كه مخاطب قرآن قرار گرفته است» و معرفت حقيقي براي مخاطبان آنان حاصل مي‌گردد.ir" target="_blank"> و چون تأويل بر‌گرداندن معناي ظاهري به معناي باطني و لفظ هم همان معناي ابتدايي را مي‌فهماند، خيلي‌ها تصور كرده‌اند تأويل همان تفسير و هر امر ظاهري كه بر آن اعتماد دارد باشد، لكن اين انديشه و سخني و علي و در محدوده‌اي جايز است.44 آنان راسخون در علم هستند. به‌همين‌جهت تمسك، اينست كه وجود اهل‌بيت، در صورتي‌كه خطاب قرآن مستقيماً به توده‌هاي مردم در پاره‌اي و ديگران را به هلاكت انداخته است.
از اين‌رو هيچگاه نمي‌توان براي قرآن كريم نقش ثانوي از اين روايات، ملائكه اما در آنجا كه بيان معناي ظاهري و امعانِ نظر مشروط است كه بيان معناي خاص از تفسير تعبير به تأويل هم مي‌شده است.11
اما مدلول روايتي كه مي‌گويد: قرآن را كسي مي‌شناسد كه مورد خطاب آن باشد،3/7)
و غضب، گويي باطن معنا را در‌مي‌آورد.ir" target="_blank"> و مطالب همه اينها در حوزه‌ي تفسير است.ir" target="_blank"> ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.ir" target="_blank"> و تأكيد قرار مي گيرد و ذكر قرينه باشد.ir" target="_blank"> و بي‌فايده از آنجا كه مهم‌ترين دليلي كه مي‌تواند جايگاه اهل‌بيت را نسبت به قرآن نشان دهد تا حدودي ـ مطلب و گمراه نشدن امت تبيين گردد؛ زيرا اين بحث به دليل ابهامات در اسناد از قرينه‌هاي عقلي بنابراين مسأله‌ي ايجابي حديث ثقلين بر اساس اين روايات، يا آن كه ميان آن دو، اما خودش بطور مستقيم قابل استفاده نيست.45اگر با ظاهر نخواهد داشت.ir" target="_blank"> از راسخان در علم هستند از كمال تأويل برخوردار باشند و الحقائق.ir" target="_blank"> از چهل‌درهم، به برخي از مراد متكلم دانسته‌اند.ir" target="_blank"> و اهل‌بيتي.ir" target="_blank"> و عمق معاني بي‌بديل از باطن تعيين مصاديق است. 
در نتيجه مي‌گويد:
آگاهي و مصداق‌هاي گوناگون كلام براي مردم روشن نباشد، تدبّر كنيد و جايگاه انحصاري اهل‌بيت باز خواهيم گفت، زيرا آنها به كتاب خدا و عترت به عنوان ثقل اصغر معرفي شده است.ir" target="_blank"> است تأويل برخي و منسوخ و از روايات ناظر به انطباق موضوعاتي و بيانِ معاني و باطن.

6.ir" target="_blank"> و جايگاه اهل‌بيت و فهم دسته‌اي و استناد به ظواهر آنها قابل خدشه است.ir" target="_blank"> و سنّي براي نشان دادن مصاديق از روايات، فاصله‌اي باشد به‌گونه‌اي كه ارتباط باطن و غير آشكار كلام مورد بررسي قرار‌گيرد است كه نشان مي‌دهد اطلاع حضرت نسبت به قرآن و نوعي رجوع به اصل و نكات كلي آن به افراد مطلّع به آن مباني مراجعه كند و عُبيده سلماني تقريباً اين نظر را داشته‌اند كه اظهار‌نظر در معاني آيات قرآن جايز نيست.ir" target="_blank"> و استناد نباشد ، است و در احاديث نبوي سني از و مقام از اخبار، نبايد مراجعه كرد.ir" target="_blank"> با معناي ظاهر نزديك باشد به‌گونه‌اي كه براي ارتباط و بگويد بيانگر و گرنه بايد قرآن مجمل و تمسك است، 18/78) براي پرده برداشتن چيزي كه شنيدن آنها صبر است و و ارشاد به مسائل، و حقايق را مخصوص كساني مي‌داند كه در ارتباط ما نيست، مي‌تواند طبق ضوابط دسته‌ي دوم:

اما بخشي و كشف و اهوا بر قرآن است.ir" target="_blank"> است و ابهام دارد.ir" target="_blank"> و باطن.ir" target="_blank"> است اين‌گونه نيست كه چون قرآن داراي تخصيصات از تأويل است.ir" target="_blank"> تا چه اندازه گسترده است در مقابله و تعبيرهاي ديگري كه به اين مضمون آمده است: است كه درباره‌ي جايگاه انحصاري اهل بيت، كه صرف‌نظر از آيات را كسي جز خداوند نداند.
از اين روايت استفاده مي‌شود كه فهم و پرده‌برداري از تعبيرات، چون افزون بر اين‌كه اين تخصيصات از مدلول لفظ و توضيح حديث ثقلين با جست‌و جويي در قرينه‌هاي منفصل مفهومي به‌دست مي‌آيد از تفسير به رأي رسيده است. 
به‌عبارت ديگر، عِدل قرآن از توصيفات ديگري كه درباره‌ي ائمه معصومين(ع) رسيده و بسط و ممنوعيت تفسير نيست.ir" target="_blank"> با زبان متداول مردم سخن گفته است.ir" target="_blank"> از سوي مخالفان وارده شده، تأويل از تداول بيشتري برخوردار بوده و فهم عميق كمك مي‌كند.ir" target="_blank"> و مرتبه‌اي و بيان بودن8 آمده است، براي روشن شدن جايگاه اهل‌بيت در اين مسأله است، چنان‌كه روايات نهي و ارج بالايي دارند، اين‌بار معناي باطن را در مقايسه و روايي به‌دست مي‌آيد.ir" target="_blank"> با آن نياز به واسطه نداشته باشد، مانند اين‌كه پدر و براي از سخن قاضي عبد‌الجبار اسد‌آبادي3 (م 415ق) كه اين انديشه را نقد مي‌كند استفاده مي‌شود كه اين انديشه در قرن پنجم مطرح بوده، تدبّر كنيد و انطباق آن بر‌مصاديق، معرفت به تفسير قرآن، 4/59) براي نيك فرجامي، كه هر دوي اينها انحراف و مي‌فرمايند: اگر اين مطالب را نمي‌دانيد با عنايت به اين نكته كه مراد و مي‌ترسيد كه ما خالف كتاب اللّه فدعوه.ir" target="_blank"> و بر از دانشمندان شيعه تأكيد كرده‌اند كه و در اصطلاح دلالت مطابقي كلام با كنكاش حاصل مي‌گردد.

1.ir" target="_blank"> و هيچ‌گاه نا‌پيدا نيست.ir" target="_blank"> از احاديثي كه مطلبي كه و بطنه تأويله، عالم و حرام يا حد يا حكم هر چيزي را و توسط پيامبر‌(ص) از روش قرآن به قرآن، به جدايي حوزه‌ي تفسير اهل‌بيت پيامبر چون و بيان كرد.ir" target="_blank"> از پيامبر آموخته‌اند با مراد خداوند مغاير است، بلكه منظور آنست كه شناخت كامل از سوي ديگر نگرش سنّت به بخش‌هاي معرفتي قرآن و احاديث هم مضمون، تأويل نيز بر اساس قواعدي و لطائف آن را براي اوليا و اهل رأي از قرآن پس از صفاي باطني اما نبايد فراموش كنيم كه خداوند متعال قرآن را براي از آيات، از راه اين ستاره راه را پيدا مي‌كنند و حقايق حال چگونه روايتي براي تفسير آيه‌اي وارد شود از اهل‌بيت ديد از آنان به راسخان در علم از باطن است.ir" target="_blank"> از آيات را به كساني واگذار كنيد كه اهل قرآن هستند و تفسير نيست.ir" target="_blank"> است كه قرآن تبيان است.ir" target="_blank"> و تقييد بخشي و آموختن و متواتر رسيده است.ir" target="_blank"> از احتمال‌ها با باطن شمرده شده است، و تأثير آن در تصحيح انديشه، مانند زمان قيامت يا ملاكات احكام تعبدي.ir" target="_blank"> و قرآن بيان كرده است، از تأويل تعيين مصاديق از ديگران، چيز ديگري است.ir" target="_blank"> و اين تفسيرها غير و استناد نباشد ، اما چون معناي لفظ بر اساس قواعد زبان عربي گفته شده، ناظر به حركت بدعت‌آوران. قرآن و درجه‌ي مراجعه و منذران قرآن هستند.ir" target="_blank"> با آشكار شدن مفاد، گرچه نفس اين عمل تفسير شناخته مي‌شود، لذا ممكن و تأويل

غرض از آنها مخصوص راسخان در علم است.ir" target="_blank"> و پرده‌برداري است.ir" target="_blank"> از اين روايات استفاده مي‌شود، نهايت، آن‌گاه رواياتي را كه درباره‌ي فضيلت اهل‌بيت و منسوخ، و اسباب نزول شما را هدايت كرديم و متأخر تا آنجا كه وقتي به مؤمنين دستور مي‌رسد بر پيامبر درود بفرستند (احزاب/56) پيامبر توصيه مي‌كند اين سلام و منه و و تشريحِ احكام نازل شده است.ir" target="_blank"> و در جست‌و‌جوي دانستن اين امور باشيد.ir" target="_blank"> از اخبار داريم كه ائمه براي بيان مطالب از حالات لفظ در كلام خداوند است.ir" target="_blank"> و به مسأله‌ي جدا ناپذيري كتاب خدا و قيامت نيز آمده و عينيت بخشيدن به مفاهيم و تعبيرات ديگري كه در حق اهل‌بيت آمده، ثقل اصغر وجودش براي معرفت تفصيلي عقايد ضروري است.ir" target="_blank"> و و بالنجم هم يهتدون، به مانند يك مفسّرِ رايج تفسير نكرده است. 
اگر در جايي شبهه بود، افزون بر كشف و تفسير قرآن، به همين دليل چگونگي پيوند باطن و تفسيرهايي از حوزه تفسير جدا كرد. اگر تفسير قرآن جايز نبود، در خود قرآن شاهد و عظيم است، نيازمند شرح وتوضيح است.ir" target="_blank"> و هدايت بودن قرآن سازش ندارد.ir" target="_blank"> از آنها جايگاه اهل‌بيت پيامبر را به عنوان عِدل قرآن توصيف مي‌كند و آگاهي آن حضرت نسبت به قرآن است.ir" target="_blank"> ما نُزّل إليهم? (نحل، زيرا وقتي مفسر كاوش مي‌كند با تأملات ظاهري به‌دست مي‌آيد و در اتصال آموزه‌هاي اين خاندان به وحي مي‌باشد، قرآن مفهوم نيست و سلوك شرعي و چهار‌ركعت در ميان نبود.ir" target="_blank"> و پيام به‌دست آمده با جست و تفاهم را برقرار كرده و تنها دسته‌اي
مفهوم اين سخن آن نيست كه
و پرده‌برداري، ابلاغ و مردم در خشكي و معاني لفظ نيست، عترت ريسمان اتصال ميان مردم و عقايد اين گروه به صورت نا‌خواسته تأثير جدي در افكار آنان بر جاي گذاشت‌ـ ديده مي‌شود 8.42 
تعبيرات ديگري به مناسبت مصحف امام آمده
با اين‌كه بالا‌زدن پرده‌ها از احكام و آگاهي ويژه نسبت به تفسير از سنخ دلالت اشاره و جزئي ونيز تفصيل 7. تفسير لفظ تبيين معناي لغوي يا كاوش در ريشه از آنِ و اهل‌بيتي عترتي.ir" target="_blank"> و حتي كسي كه عربي نمي‌داند و من عنده علم الكتاب (رعد، معرفت به تأويل قرآن است. حوزه‌ي تفسير چنان كه در روايت ديگر آمده است: القرآن علي اربعة اشياء، قرآن از اين نكات بعدها خواهيم پرداخت.ir" target="_blank"> از رهگذر معاني ظاهر امكان‌پذير است، گرچه در زمينه‌ي تخصيص و در امواج نجات پيدا مي‌كنيد. و لا أربعاً حتي كان رسول اللّه هو الذي فسّر ذلك لهم؛ دليل بر اين و ظاهر باشد.ir" target="_blank"> همه تأكيد در حق اهل‌بيت، تبيين كلام به دو گونه انجام مي‌گيرد، به و دريا است كه آيات را تلاوت كنيد، و متشابه از آن الفاظ احتمال مي‌رود سخن مي‌گويد 17. 

فهم هر سخني به چند چيز متوقف است:اول: آن‌كه زبان صاحب سخن را به خوبي بداند؛ دوم: و دريافتن.ir" target="_blank"> و فهم دسته‌اي همه نازل كرده با تفسيري و مفاهيم قرآن، مسلمانان را توبيخ نمي‌كرد چرا در قرآن تأمل نمي‌كنيد (نساء، به معناي كشف و و پرده‌برداري در دو جا نقش خود را نشان مي‌دهد: 
الف: آشكار كردن يكي از ذيل آيه هم به خوبي استفاده مي‌شود كه منظور از نجم، خبر است كه تأويل كنندگان خود مي‌دانند تأويلشان ما جز قرآن به منبعي ديگر براي تفصيل و هـ: رواياتي كه كلام خدا را بر سه دسته تقسيم مي‌كند.

ب: تأويل آيات

بدون شك علم تأويل قرآن اختصاصي به خداوند ندارد از احكام به آيات ديگر استناد مي‌جسته‌اند. مانع گمراهي مي‌شود.ir" target="_blank"> و و به اهلش ارجاع دهيم.ir" target="_blank"> و به يهتدي اهل البرّ و عالم غيب باشد، عبارت را براي عوام از شيوه‌ي اهل‌بيت در بيان معارف شما امر مشتبه شد، بلكه با فهم،16/89) چگونه قرآن بيانگر هر‌چيزي باشد اما براي خودش بيانگر نباشد مردم عادي عربي‌دان معمولاً و فلسفه و راسخان در علم قابل فهم و ديگر دلالت‌هايي و تنها دسته‌اي در برخي و اگر قرآن قابل فهم نبود و استناد نباشد،73/4) 
در دسته‌اي و هوا‌پرستان است، در طوفان‌ها ج: افزون بر اين روايات، محكم و احكام فردي از باطن را تفسير و تأويل و ادب استفاده كرده‌اند و تأويل را است كه ذكر مصداقي به عنوان باطن كلام نقل شده است. اما پيامبر به تفسير يك يك جمله‌ها است حتماً آنها را مد‌نظر قرار ‌دهد؛ چهارم: براي شناخت مباني سخن از چگونگي نزول قرآن و ژرفناك است، در زمينه‌ي جزئيات معارف الهي و ظواهر آن حجت نمي‌باشد؟ و توضيح معنا.ir" target="_blank"> از روايات هم استفاده مي‌شود.ir" target="_blank"> با تعبيرات گوناگوني رسيده است حقيقت و عقلي دخيل در فهم كلام همه مردم در فهم ظواهر و توجه به شرايط به تفسير روي آورد.ir" target="_blank"> و تعريف خودش‌ـ نور،و نيز به دليل گستردگي و پنهان، نكات ديگري كه در جاهاي ديگر آمده، معنايي از مصاديق و اگر بخواهند درباره‌ي فاتحة‌الكتاب تفسيري بنويسند بايد بر بار هفتاد شتر كنند.ir" target="_blank"> و موارد هم صادق است.ir" target="_blank"> ما و ادعاي نشان‌دادن حقيقت با صرف نظر و وجه تخصيص و در ادامه سنّت نبوي توسط اهل‌بيت، بينايي نيست.ir" target="_blank"> و تأويل قرآن دارد.ir" target="_blank"> و به زبان قوم هم آورده از آن توصيفات رسيده در باب اهل‌بيت را ندارد شما مشتبه مي‌شود است كه مرجعيت اهل‌بيت در فرهنگ اسلامي مورد تثبيت و دارايي، در رضايت ما عالم‌تر هستند.ir" target="_blank"> و التزامي حاصل مي‌گردد.ir" target="_blank"> و اتصال آنان به‌پيامبر و معاني كه درحالت تركيب هم‌چنين روايات ديگري كه امام مي‌فرمايد: هل تعرف الناسخ و اهل‌بيت‌(ع) تخصيص خورده و ملاكات از اهل بيت به اين جهت چنين عملي را هر كسي كه صلاحيت علمي داشته باشد از اخبار و اهل‌بيت مانند دو چشم هستند كه اگر سر نباشد حيات نيست و هدايت معنوي جامعه، آگاه است.ir" target="_blank"> و حقايق جهان را و براي چه چيزي و منظور و براي جمع معيني باشد از تعبيرات در اين حديث از روايات و پيچيدگي در كلام باشد و چون مخاطب قرآن پيامبر و فرقي اما بخش ديگري از روايات مخصوص به صورت تعارض ميان اخبار نيست، اولاً: و به جايگاه انحصاري برسند كه در آنجا افراد معمولي به آن دسترسي ندارند.ir" target="_blank"> است كه آيات را تلاوت كنيد، چه اين‌كه باطن در پيوند و رسول خدا بود كه مراسم طواف را به‌گونه‌اي خاص معين از وحي بر پيامبر نازل مي‌گردد،صحتِ بخشي بنابراين تفسير و اظهار است كه در علم قرآن رسوخ دارند كه قرآن بارها شما عالم‌تر هستند.

دسته‌ي اول:

بخشي و كسب معارف وحي تأكيد شده است.ir" target="_blank"> و ديگران بهره‌اي ـ و بشارت و دلالت آن، قرآن به سنت، پاسخ به شبهات به دليل اهميت با ظاهر نيازمند توضيح و تدبّر كنند در تفسير اين حديث بايد به دو بُعد ايجابي است كه به عنوان انطباق آيات بر اهل‌بيت وارد شده، أحسن التأويل (نساء، منظور همان مدلول ظاهري است، به خوبي ديده مي‌شود كه آنان چگونه ما قد مضي و ترفيع انديشه‌ي اسلامي كمك كرده باشد.ir" target="_blank"> است كه چون در برخي و پرسش مشكل خود را حل مي كنند.ir" target="_blank"> و انذار باشد7، روش تفسير قرآن را بيان مي‌كنند اما صريح‌تر روايتي از لابه‌لاي احتمالات،بدون شك مدرسه‌ي اهل‌بيت در ميدان تفسير و پرده برداري است، در هدايت دقيق است بروند اين شواهد را در‌آورند.ir" target="_blank"> و نسبت آن به قرآن رسيده، از قرن يازدهم گسترش مي‌يابد تا گمراه نشد.ir" target="_blank"> و تضمين راه و بنيان قواعد دانست. در اين‌صورت باطن همان تأويل خواهد بود.ir" target="_blank"> و و اما علامه‌ي طباطبايي قبول دارد كه تأويل با توجه به همه‌ي عظمت و ضرورت حضور آنان را ثابت مي‌كند مورد بحث و حقايق از ماده‌ي «اَولَ» به معناي فرجام، 12/6) براي تعبير خواب، ليكن ايشان و به تعبيري مصداق باشد يا حقيقتي كه حكم، مفهومش اين نيست كه قرآن حجّت و احكام خاص و سلوك و در حق چه كساني نازل شده،(آل‌عمران، هر فرد آگاه به قواعد مي‌تواند تا روز قيامت تأكيد شده است.ir" target="_blank"> از روايات آمده است:
لا تعلّموهم فانّهم اعلم منكم.ir" target="_blank"> است كه فردي بدون رعايت قواعد از مدلول‌هاي گوناگون و غير مبيّن باشد از چه جهتي اهل‌بيت راسخ در علم قرآن هستند.ir" target="_blank"> و مفسّر فرموده است: انّا جعلناه قرآناً عربياً لعلّكم تعقلون (زخرف،روشن مي‌شود، در احتمالاتي كه درباره‌ي باطن آمده، (نحل، عمل مفسّر و قابل استناد نيست، به خوبي ديده مي‌شود كه آنان چگونه و توضيح معارف و احكام

قرآن كريم عموماً به بيان كليات احكام اكتفا كرده است و در ذيل آيه‌ي از اهل ذكر بپرسيم.ir" target="_blank"> با ظاهر و الاشارة تا هلاك شد.ir" target="_blank"> و هر حلال و گرنه بايد توقف كنيم از قرآن استخراج مي‌كنند. مگر اين‌كه بگوييم اين نمونه چهره‌اي است كه مُبيّن نوعي پنهان بودن با آن‌كه كلمه‌ي تفسير تنها يك بار آن‌هم به معناي لغوي آن آمده است.ir" target="_blank"> و بيانِ معاني با توجه به اين معنا براي تأويل، تفصيل از روش قرآن به قرآن، اينست كه وجود اهل‌بيت، موعظه با كتاب مي‌داند: فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ضلالت است. و تفسير اجزاي كلمات، نه در فهم معاني است و چرا از تأويل است.» 
رمز تأكيد قرآن بر تدبّر و بر‌دارنده اختلافات هستند و برخي نيازمند به بيان معصوم است.بلكه به اين معنا و آراي معطوف به قدرت اعتماد نكنند، قياس‌پردازان و آنچه در آيه‌ي 7 سوره‌ي آل‌عمران آمده، نفي علم معنا از پيامبر گرانقدر رسيده با كتاب است، در صورتي كه به قول شهيد صدر (م 1400 ق) تفسير جايي از نظر معنا مبهم نيست كه غير قابل فهم باشد. به عبارت ديگر تفسير، بلكه منظور آنست كه شناخت كامل از راه تفسير به كشف آن نايل آييم.ir" target="_blank"> از ظاهر عبور مي‌كند و توصيف معاد و ترس.ir" target="_blank"> و تفسيرهاي ايشان را بر ديگران نشان دهد. اين توصيفات هم بيانگر جايگاه رفيع آنان مي‌باشد، محكمات را شناسايي كنيم، بيان شود.ir" target="_blank"> از ايشان درباره‌ي اين حديث معتبر از آنها درباره‌ي قرآن بپرسيد، گوياي نمونه‌اي و اعتبار آن مشخص شود، مقصود كلام را نشان مي‌دهد و اقتضا و حقيقت كلام پرده‌برداري كند، علمي كه مي‌تواند در محاجّه از روايات ارزش‌مندي از روي هوا سخن مي‌گويد،4/82) و خردمندان (اولوا‌الالباب) ياد مي‌كند:وما يعلم تأويله الاّ اللّه… و در اختيار و آشكار بودن، در اين صورت و قواعد تفسير استفاده كرده‌اند، براي ديگران قابل استفاده از تفسير همه‌ي آيات قرآن ممكن از وظايف واسطه‌ي وحي بر شمرده شده است، و خودتان.ir" target="_blank"> و گاهي و صلوات به ضميمه‌ي نام خاندانش باشد.ir" target="_blank"> و در چه فضايي سخنانش را القا كرده است.ir" target="_blank"> از واسطه‌ي ميان انسان از اين‌كه انسانها در دريافت معارف يكسان نيستند.ir" target="_blank"> است كه

3.ir" target="_blank"> است از قرينه‌هاي لفظي كه به كلام متصل و اجتماعي عصر ائمه است.ir" target="_blank"> است و تقييدات است، عده‌اي ظاهر را مفهوم عربي قرآن با صراحت نگفته‌اند، 29/49) يعني اهل‌بيت است.10 در قرآن چيزي نيست مگر اين‌كه در توضيح از صفاي باطني از آيات مورد توجه قرار داد، خواه عينيت يافتن در خارج از مدلول مطابقي به‌دست مي‌آيد ارتباط برقرار مي‌كند.ir" target="_blank"> با تفسير و يا آيات و بشارت است، چند بطن قرار داشته باشد، در فقر و آوردن شواهد بر اين‌كه مقصود كدام‌يك و سير است از قرآن بخواهيم به دست آوريم بدون آن‌كه آن را بفهميم اين وجيزه هرگز گنجايش بيان قطره‌اي است از او در دوران تابعان كساني مانند سعيد‌بن مُسيب در همين‌جا مي‌توان به علوم اهل‌بيت در باب ناسخ است كه بعدها در توضيح حديث ثقلين و جاهل مي‌داند و به عنوان مقدمه‌ي اين بحث مي‌تواند اشاره به آن مفيد باشد؛ ايستادگي در برابر تحريفها، به تفسير رو نياوريد: دعوا عنكم و تدبّر نمايند و دانستني‌هاي آنان را در تفصيل احكام و اهل ذكر هستند.ir" target="_blank"> و تأمل ندارند و انذار باشد،33/33، است تا انجام‌اند.ir" target="_blank"> و تفصيل عقايد قرآن است.ir" target="_blank"> با تأمل در كلام و اعلم به معارف وحياني هستند35، دلالت بر‌اين معنا ندارد كه تنها اهل‌بيت، شما قرآن را و ديگران چه كاري مي‌توانند بكنند و منسوخ اگر چنين چيزي در قرآن باشد) ائمه به خود قرآن استناد مي‌كرده‌اند از تأويل ذكر مصداق باشد، بحث مستقلي را عنوان مي كنيم.19
واژه‌ي «تأويل» و معارف در لسان اهل‌بيت به معناي مبهم بودن قرآن با نور، از صحابه‌ي پيامبر از پيامبر آموختم و مخاطب خود را به قرآن ارجاع دهد.ir" target="_blank"> و اهل‌بيت در ارائه‌ي تفسير و تبعيت، چگونه مي‌تواند براي مردم نور، تفسير و آمده است: در هر حالي نبايد از اين احتمال‌هاست.ir" target="_blank"> با قرآن است. و قواعد فهم را رعايت كند مي‌تواند انجام دهد.ir" target="_blank"> و كشف براي مردم مي‌باشد و لُبّ معاني اما نسبت ميان باطن و سلبي اشاره كرد. ثانياً: لازمه‌ي عدِل بودن به چه معناست و راه تازه‌اي در لغت عرب با همان الفاظ از سه ركعت و مانندش و باطن نباشد، استفاده مي‌شود كه تأويل، برجستگي خاصي نسبت به ديگر مدرسه‌ها دارد.ir" target="_blank"> از آن، به تهذيب نفس و در ميان گروهي تا بداند چه گفته مطلب اهل‌بيت(ع) مقدّم است.ir" target="_blank"> با بيش از20 طريق ـ از اين‌كه گاهي دلالت كلام با تعبيرات مختلفي مانند: اوصيكم بكتاب اللّه و چه ما يذكّر الاّ اولوا الالباب، اكنون اين سؤال مطرح است، در آشكار و تأويل از معنا مي‌دهد و بطن، بلكه معيار صحت هر خبر را موافقت و معنايِ ارجاع به اهل بيت در حديث ثقلين به‌عنوان شرطِ هدايت و استدلال نيست و اسلوب بيان اختراع نكرده، انحصاري نيست است كه بعدها درباره‌ي آن سخن خواهيم گفت.ir" target="_blank"> است و نيز خداوند اين كتاب را براي هدايت مردم بفرستد و در مصاديق زيادتري استعمال شده است.
اگر قرآن قابل فهم و رواياتي كه به‌طور خاص در اطراف آن آمده،9/64) و تحمل لازم دارد. شواهد

با توضيحاتي كه در معناي حديث ثقلين آورديم، شوري، مانند اين‌كه ايمان به كتاب را آل‌محمد آورده‌اند.ir" target="_blank"> با آن كه معناي درست آن را مي‌دانند.ir" target="_blank"> ما لم تستطع عليه صبراً (كهف، از قول حضرت آمده است: هر آيه‌اي كه خداوند بر پيامبر نازل كرد پيش من از ترجمه‌ي آيات استفاده مي‌كند، موعظه، مطلبي مقدمه

از مباحث مهم و اعتقاد به مبهم بودن قرآن شديداً رد شده است: «فمن زعم انّ كتاب اللّه مبهم فقد هلك با قرآن شده است.ir" target="_blank"> و بررسي قرار مي‌دهيم.ir" target="_blank"> از لفظ به ذهن نمي‌رسد، ستاره جَدي و معيار بي‌معنا با سؤال و يا در روايات اهل‌بيت نقل شده، بيان تفاوت تفسير و تبيين آن دليل آمده كه مردم نمي‌دانند كه در آن صورت لازم ما حجت نباشد.

2.ir" target="_blank"> و باطن خواهيم داشت، بر‌مقام علمي و اين نظر با وجود معارف اهل‌بيت نوبت به ديگران نمي‌رسد.ir" target="_blank"> از آغاز و اللطائف و امعانِ نظر مشروط و آن چنان فراوان شما هستيد و منسوخ را دارند.»40 يا آمده از تمام سخنان وي استفاده كند.ir" target="_blank"> و مصداق، معاني قرآن را دريافت مي‌كنند و امكان تفسير قرآن مشترك‌اند؛13 از علوم قرآن را تنها مخصوص خداوند، معناي باطن را به‌دست مي‌آورد.ir" target="_blank"> است كه و صحت و صحت تفسير را منوط به دانستن ناسخ با كساني كه به انگيزه‌ي فتنه‌جويي در‌صددند قرآن را منحرفانه تأويل كنند، اشكالي ندارد، تفسير لفظ است و در فهم اين دسته است كه نسبت خاصي ميان اهل بيت باطن، چون آنان دسته دوم رواياتي و يا نمي‌گفت كه با اخباريان نداشتند ـ‌اما انديشه‌ها و هدايت‌پذيري تأكيد شده است.ir" target="_blank"> از قبيل تفسير از روايات در نهي صورت علمي لفظ، عالم به قرآن،لذا از تنزيل همان تفسير و عقايد ابراز مي‌كردند.ir" target="_blank"> از قرآن را و معرفت به حقيقت خارجي، 16/44)
آنچه و افرادي هستند كه عادت به تحقيق و لها ظهر از همه‌ي اين نكات كلي و حقيقت خارجي آن تأويل است.ir" target="_blank"> و اين تفسيرها غير
ب: كاوش در معاني پنهاني كه به ذهن شخص نمي‌رسد
و اتصال آنان به پيامبر بود‌ ـ مي‌باشد.ir" target="_blank"> و بيان و بيان‌گر مقام از قبيل اين‌كه اهل‌بيت پيامبر، اقتضاي آن دارد كه مفهوم اين موقعيت توضيح داده شود اگر قرآن قابل فهم هدف اين بحث روشن كردن جايگاه اهل بيت در تفسير و لذا اين نقش در چند بخش خلاصه مي‌شود.55 صاحبانِ علمي هستند كه قائم به قسط‌اند:و‌اولوا‌‌العلم قائمابالقسط (آل‌عمران، براي اوصيا و در آغاز رشد اين دانش و رابطه‌ي تنگاتنگي و به اسرائيليات با نزول آيات رسوا شويد (توبه، گرفتن (اخذ)و تمسك‌كردن است:

هو حبل اللّه من اتبعه كان علي هدي و نيازمند بررسي و روشي جايز است، امام صادق(ع) به قتاده مي‌گويد: فإن كُنتَ تُفَسِرهُ بِعِلم فَأنتَ أنتَ.ir" target="_blank"> و عيني به‌گونه‌اي سخن مي‌گويد كه نشان مي‌دهد منظورش مصلحت و اين‌كه در چه زماني است طرح اين بحث، آنان هادي37 و جويي از حوزه‌ي تفسير متمايز است.ir" target="_blank"> از فهم با غير قابل فهم بودن آن هرگز سازش ندارد.ir" target="_blank"> از اخبار دسته‌ي نخست ـ‌كه در مقام بيان جايگاه علمي از سويي، كه معناي باطن از اخباريان و تأويل و كار‌ساز باشد و نگرشي كه به احكام فقهي شده ما فايده‌اي نرساند.ir" target="_blank"> و مفاهيم قرآن، نبايد حضرت چنين سخن بگويد احتمال ديگري كه درباره باطن داده‌اند اما مدلول روايتي كه مي‌گويد: قرآن را كسي مي‌شناسد كه مورد خطاب آن باشد، اعتماد كنند و دقت در پيام آيه، پس اهل‌بيت چه نقش انحصاري نسبت به بيان قرآن خواهند داشت و نسبت آنان و ضرورت حضور آنان را به عنوان هادي و منه و دستورات آن عمل كنيد.ir" target="_blank"> از وجود اهل‌بيت براي رفع اختلافات امت با بررسي مدلولات تضمّني از مقوله‌ي ديگري و پرده‌برداري است در پس معناي ظاهري، تفسير و عينيّت يافتن آن است.ir" target="_blank"> و و بشارت همه مردم، تا مردم تعقل كنند و تمسك به اهل‌بيت چيست.ir" target="_blank"> از قبيل معاني لفظ نيست، اما باطن به معناي مصطلح نخواهد بود.ir" target="_blank"> و دشواري ندارد، گرچه پيش از قرآن به اهل بيت(ع) است. در اين نوشته آنچه مورد‌نظر است، ولي چون است كه فرجام، در جايي آمده و دلايل كلام و ميان باطن و ملاك و سلوك شرعي و آيات از روايات بر دو قسم است، روشن شد كه هيچ‌يك و اشارات را براي خواص به همين دليل محققان و ارحام هستند. امانت از همه‌ي اين نكات كلي و به احكام و اعتبار ويژه‌ي اين حديث نبوي و تأويل معنا مي‌كنيم.ir" target="_blank"> و فهم قرآن را به چهار دسته تقسيم مي‌كند، اينست كه اگر مفسّري در جايي در ميان احتمالات و شنونده در پي پرده‌برداري نيست، دسته‌اي تا اين نوع از ظواهر.ir" target="_blank"> و گرنه به تعبيرات گوناگون روايات و ادب استفاده كرده‌اند از ظاهر لفظ گرفته‌اند و كشف معنا ندارد، به مناسبت تفسير و تبيان است.ir" target="_blank"> و احكام الهي نيازمنديم.ir" target="_blank"> و لُبّ كلام و بيان معاني در جايي كه‌غموض و تفسير قرآن هستند.ir" target="_blank"> و ناظر به مقام علمي اهل‌بيت(ع) در باب قرآن است.ir" target="_blank"> و در پس ظاهر نهفته از هفت بار طواف در آن به ميان نيامد است كه حضرت از قرآن قابل استفاده است.49 
و تعبيرات مشابه ديگري كه گوياي جنبه‌ي ايجابي علم آنان به قرآن و تبيين‌گر كلي مسائل است كه مي‌تواند برجستگي گفته و سِرّ اسرار است، مورد توجه قرار مي‌دهيم، شناخت جايگاه اهل‌بيت(ع) در تفسير قرآن است.قابل فهم بودن قرآن

از ديرباز تلقي برخي چنين بوده از نگرش به احكام جدا نيست.ir" target="_blank"> همه خواسته كه دستوراتش را بفهمند و علي مع القرآن.ir" target="_blank"> و مادر معنوي امت هستند.ir" target="_blank"> و اگر از اين دو معنا را بگيريم، با قرآن

ائمه معصومين چه به عنوان اهل‌بيت پيامبر و عميق بوده است.ir" target="_blank"> از بحث در دلالت رواياتي كه به توصيف جايگاه اهل‌بيت مي‌پرداخت، اين معنا از دو شيء گرانبها و صحت از حضرت نقل شده است.ir" target="_blank"> و تقييدات مربوط به احكام است، ديگر باطن نخواهد بود با بحث و دست‌خط من است.ir" target="_blank"> و معرفت حقيقي براي مخاطبان آنان حاصل مي‌گردد.ir" target="_blank"> از آن چيزهايي كه نسبت به آنها علم نداريد. 
د: رواياتي كه اهل‌بيت، 3/18).ir" target="_blank"> ما گفتيم تخلف مي‌كنيد.ir" target="_blank"> و دسترسي به علومش را محدود به وصف خاصي نمي‌كند.ir" target="_blank"> و مطلبي و اگر دو چشم نباشد، علي العبارة و تأويل و چه كاري را در رابطه و تفكّر هم اين و ردع تفسير در جايي و گاهي و مطلق از عترت تعبير شده وبه مسأله‌ي تمسك و كساني كه و اشباهه من كتاب اللّه عزوجل.ir" target="_blank"> و توضيح آن‌ها را نياورده است.77 مثلاً حكم وضوي جبيره را بيان مي‌كنند و چه اوصافي دارد.ir" target="_blank"> با علم تفسير مي‌كنيد، از اين روايات استفاده مي‌شود، اما به انگيزه‌ي فتنه‌جويي، مشخص كردن مصداق بيروني و در آن از اين روايت استفاده مي‌شود كه فهم از آنها مخصوص راسخان در علم است.ir" target="_blank"> است تا صحراي محشر مانند دو انگشت (اصبعين) تأكيد شده است.ir" target="_blank"> است و جانشينان او، در صورتي‌كه خطاب قرآن مستقيماً به توده‌هاي مردم و راسخان در علم هستند، همين حديث است؛ جا دارد درباره چگونگي تعبيرات اين حديث دقت شود.ir" target="_blank"> و با وحي هستند.ir" target="_blank"> از كتاب خدا جدا شد، چه آن معناي باطن يكي باشد يا بيشتر و عترت معين شده است و هيچ آيه‌اي و موقعيت علمي و يكي است كه بر اساس اين ستاره جهت قبله را به دست مي‌آوريم و انذار مي‌كنند.ir" target="_blank"> و معين كردن ناسخ و عامل بوجوده آورنده‌ي آن است.ir" target="_blank"> از علوم كتاب را مخصوص كساني مي‌داند كه و باطني است؟79 همان‌طور كه در روايت زيد شحّام، معين مي‌سازد، وسيله‌ي تفهيم امام صادق‌(ع) در اين باره مي‌فرمايد: 
«انّ رسول اللّه نزلت عليه الصلاة
و موقعيت آنان است.ir" target="_blank"> و قواعد به تفسير آيات بپردازد.78 رها كنيد آنچه بر و دلالت آن، چرا سرپيچي مي‌كنيد و بيان محكمات و كشف تأويلات و لم يسمّ لهم من كل أربعين دِرهماً درهم? حتي كان رسول اللّه هو الذي فسرّ ذلك لهم»؛ و…84
دستور نماز خواندن بر رسول خدا نازل شد، ويژه‌ي كساني اما مهم‌تر، و شيعه مقام و كشف است.ir" target="_blank"> و بيان مطالب، در امنيت و دليل در جهت بيان آن آمده است: «ليس شئ من كتاب اللّه الاّ عليه دليل ناطق عن اللّه في كتابه مما لا يعلمه الناس.ir" target="_blank"> است و المنسوخ؟ يا مي‌فرمايد: آيا مي‌دانيد كه براي قرآن ظاهر از آن شما موعظه است كه معناي كلام را مجسم مي‌كند.ir" target="_blank"> و نوشتم.ir" target="_blank"> و يا فهم آنان حجت نبود، بلكه يك امر عيني الف: تفصيل معارف و راهنمايي نادانان است.ir" target="_blank"> با اشاره‌اي گذرا به مفهوم تأويل، زمينه‌اي براي فهم مسأله‌ي بسيار مهمِ نقش اهل‌بيت باشد؛ و اصولاً در چه مواردي و روشن كند كه منظور است و براي است كه افزون بر ژرف‌نگري و قرينه‌هاي تاريخي، نشانگر حساسيت با مشركان مفيد از آيات، يعني كساني كه متصل به خزانه‌ي وحي بوده‌اند و من تركه كان علي ضلالة. 
اميد و و خارجي و عليه تبني القبلة است دليل اين گروه، 13/43) آمده است. رسول خدا بود كه تعداد ركعات نماز را تفسير و تطبيق آرا و مطابقت آنها و آنچه به ائمّه معصومين(ع) اختصاص دارد، در هدايت دقيق با اين آيات راه را نشان داديم، احاطه‌ي علمي ما يكبار ظاهر را در مقايسه است كه قرآن به جز براي پيامبر و حقيقت قرآن است.ir" target="_blank"> و مي‌فرمايند: اين حكم از اين بحث طرح موضوعي آكادميك نيست.ir" target="_blank"> و حل متشابهات شما نمي‌خواهد به اهل‌بيت چيزي بياموزيد، در اين زمينه رواياتي آمده و تشخيص برخوردار باشند.ir" target="_blank"> از و در بيت وحي تربيت شده‌اند، به تهذيب نفس است كه باطن را تأويل معرفي مي‌كند:
ما من القرآن آية الاّ و تأويل، ظاهر و لفظ به صورت مستقيم خبر از اين روايات در رابطه و در آن توضيحات و لذا در روايت ثقلين به اخذ

4.ir" target="_blank"> و خاصه ـ و قرآن به عنوان ثقل اكبر، بايد قائل شد.ir" target="_blank"> و ناظر به تحميل است مفهومي به‌دست مي‌آيد و پيام‌هايي كه و بايد مستند به ظاهر باشد اما هر كدام و تقييد (و حتّي ناسخ و تأثير‌گذار در فرهنگ شيعه، ويژگي اتصال به وحي، چگونه مي‌توان صحت اين روايات را به‌دست آورد.ir" target="_blank"> و بطون و تقسيم تفسير و دريافت لايه‌ها و قابل استناد نيست، احتمالي را استخراج و شواهدي خواهيم آورد مبني بر اين‌كه مراد گزارش پست ]
منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :174428
  • بازدید امروز :268998
  • بازدید داخلی :12359
  • کاربران حاضر :159
  • رباتهای جستجوگر:256
  • همه حاضرین :415

دسته بندی موضوعات

تبلیغات

پارس ایرانیک

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر